Використання електронних освітніх ресурсів (ЕОР) при підготовці майбутніх фахівців

Електронні освітні ресурси - навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами

Мета створення ЕОР

      Модернізація освіти;

      Змістове наповнення освітнього простору;

      Забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів

Основні види ЕОР:

      електронний документ - документ, інформація в якому подана у формі електронних даних і для використання якого потрібні технічні засоби;

      електронне видання - електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюдження в незмінному вигляді;

      електронний аналог друкованого видання - електронне видання, що в основному відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо;

      електронні дидактичні демонстраційні матеріали - електронні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо), призначені для супроводу навчально-виховного процесу;

      комп'ютерний тест - стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм;

      електронний словник - електронне довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними;

      електронний довідник -електронне довідкове видання прикладного характеру, в якому назви статей розташовані за абеткою або в систематичному порядку;

      електронні методичні матеріали - електронне навчальне або виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни з викладом методики виконання окремих завдань, певного виду робіт;

      електронний навчальний посібник - навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково замінює підручник;

      електронний підручник - електронне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі, може містити цифрові об’єкти різних форматів та забезпечувати інтерактивні режими взаємодії з усіма учасниками навчально-виховного процесу;

      електронний лабораторний практикум - інформаційна система, що є інтерактивною демонстраційною моделлю природних і штучних об'єктів, процесів та їх властивостей із застосуванням засобів комп'ютерної візуалізації

Класифікація ЕОР за функціональною ознакою

      навчально-методичні (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів);

      методичні (методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації для вивчення окремого курсу та керівництва з виконання проектних робіт, тематичні плани);

      навчальні (електронні підручники та навчальні посібники);

      допоміжні (збірники документів і матеріалів, довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, електронні довідники, словники, енциклопедії);

      контролюючі (тестуючі програми, банки контрольних питань і завдань з навчальних дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують контроль якості знань)

 

Можливості використання

      При викладені теоретичного матеріалу;

      При практичному відпрацюванні;

      Для контролю знань;

      При самостійній роботі.

 

 

Порядок ведення журналів

Порадник Загально-методичні підходи до оформлення письмових інструктажів

Вимоги до навчально-методичної документації

Методичні рекомендації по викладанню з захисту Вітчизни

Методичні рекомендації по викладанню з економіки

Методичні рекомендації по викладанню з історії

Методичні рекомендації по викладанню з української літератури

Методичні рекомендації по викладанню з української мови

Методичні рекомендації по викладанню з світової літератури

Методичні рекомендації по викладанню з фізичної культури

Методичні рекомендації по викладанню з художньо-естетичного циклу

Методичні рекомендації по викладанню з біології

Методичні рекомендації по викладанню з географії

Методичні рекомендації по викладанню з інформатики

Методичні рекомендації по викладанню з математики

Методичні рекомендації по викладанню з трудового навчання

Методичні рекомендації по викладанню з фізики

Методичні рекомендації по викладанню з хімії